MJEŠTANI BUŠKOBLATSKOG I ZAVELIMSKOG KRAJA USTALI U OBRANU SVOGA KRAJA

.

Mještani Buškoblatskog i Zavelimskog kraja uputili su načelniku Općine Tomislavgrad i njegovom pomoćniku za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove pisane primjedbe na Nacrt prostornog plana Općine Tomislavgrad za razdoblje 2017.-2037. godine.

Ove primjedbe rezultat su javnih rasprava i usmenih izlaganja tijekom predstavljanja plana, kao i iznesenih primjedbi mještana prilikom prikupljanja potpisa za peticiju zaštite ovog kraja.
Peticiju je u 45 dana potpisalo 1038 mještana i odseljenih iz Buškoblatskog i Zavelimskog kraja, zahtijevajući od predstavnika političkih vlasti zaštitu prirodnih resursa i sprječavanje daljnjeg energetskog iscrpljivanja ovog područja.
Mještani naglašavaju da je kraj već pretrpio veliku štetu zbog potapanja Buškog Blata te već više od 50 godina pruža ogroman energetski i financijski doprinos široj zajednici, uz vrlo malo ili gotovo nikakvu valorizaciju i povrat sredstava u taj kraj. Stoga je neophodno trajno zaštititi ovaj kraj i sačuvati ga za razvoj turizma, lovstva, planinarstva i proizvodnje ekološke hrane, te svega drugog za buduće generacije, a ne trajno ga potpuno “iscijediti” i uništiti svaku drugu perspektivu.

Ključne primjedbe i zahtjevi mještana na Nacrt prostornog plana:

 1. Izostavljanje lokacija za nove vjetroelektrane, solarne panele i dalekovode:
  • Brisanje lokacija za vjetroelektrane VE Vinica, VE Liskovača, VE Široka Draga, te solarnih elektrana na Tušnici iznad Prisoja.
  • Odbacivanje planiranog dalekovoda Liskovača – Mijakovo Polje – Vinica – Posušje.
 2. Zaštita planine Zavelim:
  • Proglašenje šumsko-planinskog masiva Zavelim zaštićenim krajolikom ili područjem s posebnim obilježjima.
 3. Proširenje građevinskih zona(u mjestima gdje nije predviđeno širenje, za minimalno 20%):
  • Proširenje građevinskih zona za naseljena mjesta Vojkovići, Roško Polje, Krnjin, Vranjače, Rošnjače, Mijakovo Polje, Vinica i Pasič. Za katastarske općine Korita, Grabovica i Prisoje dostavljen je poseban pregled sa potpisima mještana za to područje.
 4. Izostavljanje lokacije za zbrinjavanje životinja i životinjskog otpada:
  • Uklanjanje planirane lokacije u podnožju Zavelima, na području Roškog Polja.
 5. Zaštita prirodnih resursa i infrastruktura:
  • Osiguranje posebne zaštite za planinu Grabovicu i uvrštavanje koridora ceste LC Grabovica – Korita – Zidine – Mijakovo Polje u prostorni plan.
  • Zaštita izvorišta pitke vode i održivo zbrinjavanje otpada.

Predložene izmjene i primjedbe usmjerene su na postizanje balansa između razvoja i zaštite okoliša, osiguravajući da prostorni plan odražava stvarne potrebe i karakteristike područja. 

U prilogu slijedi detaljan sažetak primjedbi i prijedloga koje su proslijeđene nadležnim službama i čelništvu općine na prihvaćanje.

Molimo vas da ovu informaciju popratite u vašem cijenjenom mediju i pomognete nam u očuvanju našeg kraja za buduće generacije. 
Uz zahvalu na suradnji primite srdačne pozdrave.

S poštovanjem,

MJEŠTANI ZAVELIMSKOG I BUŠKOBLATSKOG KRAJA U IME ORGANIZATORA: ZAVIČAJNO DRUŠTVO ZAVELIM

U Tomislavgradu, 9. srpnja 2024. godine

SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA SA OBRAZLOŽENJIMA

1.     Zahtjevi za izostavljanje iz Odluke prostornog plana:

 • Lokacije za vjetrenjače: VE Vinica (K.O. Vinica), VE Liskovača (K.O. Korita), VE Široka Draga (K.O. Korita – naselje Liskovača).
 • Lokacije za solarne elektrane: SE Mala Tušnica i SE Tušnica.
 • Trasu za planirani dalekovod: Liskovača – Mijakovo Polje – Vinica – Posušje.
 • Centar za spašavanje životinja: u podnožju Zavelima (područje Roškog Polja).
 • Gradnju termoelektrana: potpuno brisati iz Prostornog plana.

2. Zahtjevi za uvrštenje u prostorni plan:

2.1. Proširenje građevinskih područja:

 • Proširenje građevinskih područja u naseljenim mjestima za minimalno 20% u kojima nije predviđeno širenje.
  • Obrazloženje: Predložene zone su neodržive jer onemogućuju daljnje širenje i novu izgradnju u većini naselja, čime se onemogućuje bilo kakav razvoj tih naselja.

2.2. Uvrštenje infrastrukturnih koridora:

 • Uvrstiti u prostorni plan koridor ceste LC Grabovica – Korita – Zidine – Mijakovo Polje.
  • Obrazloženje: Ovaj koridor ceste, koji izgrađenom prometnicom dalje ide prema Vinici i Studencima, predstavlja najkraći prometni pravac iz smjera Tomislavgrada, Rame, Blidinja i Srednje Bosne prema Jadranskom moru.
 • Uvrstiti u prostorni plan obilaznicu Roškog Polja i Krnjina.
 • Prekategorizirati u LC dionicu Roško Polje – Vranjače – Rošnjače – Vinica.
 • Uvrstiti u planove izgradnju treće trake prometnice uz Privalu, od Prisoja do Vidikovca.
 • Prekategorizirati GP Kamensko u 1. kategoriju.

2.3. Zaštita prirodnih resursa i planina:

 • Osigurati posebne mjere zaštite za planinu Zavelim.
  • Obrazloženje: Šumsko-planinski masiv Zavelim, pored toga što zauzima status šume posebne namjene, dodatno zaštititi proglašenjem Zaštićenog krajolika ili Područja s posebnim obilježjima.
 • Uvrstiti zaštitu planine Grabovica s ciljem zaštite geomorfoloških nalazišta i ostalih prirodnih znamenitosti, s eventualnom mogućnosti proglašenja geomorfološkog parka, koji bi kao takav bio prvi u BiH.

2.4. Zaštita izvorišta pitke vode i ekosustava:

 • Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti izvorišta pitke vode, kao i biljnih i životinjskih zajednica. Potrebno je postići uravnotežen odnos između prostora namijenjenog industriji i posebnim namjenama te prirodnog krajolika i zdravog okoliša kroz racionalan i odgovoran odabir lokacija za industrijske kapacitete i zone posebne namjene.

2.5. Održivo zbrinjavanje otpada i zaštita okoliša:

 • Važan preduvjet održivog razvoja je odvođenje i kvalitetno zbrinjavanje tekućeg i krutog otpada. Zaštita okoliša uz očuvanje prirodnog i kulturnog naslijeđa trebaju biti načela budućih generacija.
 • Težiti uspostavljanju uravnoteženih i harmoničnih odnosa u krajoliku i optimalnom iskorištavanju njegovih kapaciteta u kontekstu održivog razvoja.

2.6. Poboljšanja u dokumentu “497 – PP Tomislavgrad”:

 • Kako bi se održala ravnoteža i sklad ambijenta i potrebe razvoja, na stranici 12, u poglavlju ENERGETIKA, umjesto formulacije “Planom istražiti i maksimalno iskoristiti sve mogućnosti aktiviranja obnovljivih izvora energije, kako vode, vjetra i sunca, tako i ostalih”, predlažemo jednostavniju formulaciju:
  • “Planom istražiti i optimalno koristiti mogućnosti aktiviranja obnovljivih izvora energije, uvažavajući raznolikost resursa kao što su voda, vjetar, sunce i ostali.”
 • U dokumentu “497 – PP Tomislavgrad” na stranici 12, u poglavlju VODOPRIVREDA, predlažemo poboljšanje formulacije drugog stavka kako slijedi:
  • Dodati u drugi stavak da se treba izraditi dokument u kojem će biti popisana i jasno predstavljena sva izvorišta, bilo stalna ili povremena, te donijeti stroge mjere zaštite istih.

DODATNO OBRAZLOŽENJE NA POJEDINE ELEMENTE PROSTORNOG PLANA:

U budućnosti bi naglasak gospodarstva općine Tomislavgrad trebao biti na razvoju poljoprivrede, turizma (agroturizam, ekoturizam, ruralni, kulturni, zdravstveni te sportsko-rekreacijski turizam), stočarstva, lovstva, uzgoju ljekovitog bilja, razvijanju prometa te naseljavanju i održivosti broja stanovništva.

1. Lokacije vjetroelektrana:

 • Neprihvatljivo je i na ostalim lokacijama smanjivanje udaljenosti vjetroelektrana od naselja na samo 500 metara prema trenutnom prijedlogu. Prema općinskoj odluci 08/07, na koju se referira odluka o provedbi plana, minimalna udaljenost vjetroelektrana od stambenih objekata iznosi 1000 metara. Predlažemo da se ova udaljenost zadrži.

2. Prekategorizacija cesta:

 • Tablica 15: Pregled lokalnih cesta
  • L8 Zidine – Mijakovo Polje – Vinica 12,3 km: Tražimo da se prekategorizira u Regionalnu cestu.

3. Uvrštavanje geomorfoloških spomenika prirode:

 • Grabovačka planina, uključujući zaštitu spomeničko-povijesne baštine na širem području oko Buškog jezera, pri čemu su zanemareni spomenici iz Austrougarskog razdoblja.
 • Bilobrkova pećina.
 • Ponornica Brina.

Zaključak: Predložene izmjene i primjedbe usmjerene su prema postizanju balansa između razvoja i zaštite okoliša, osiguravajući da prostorni plan odražava stvarne potrebe i karakteristike područja. Prostor Buškoblatskog kraja se cijeni kao visoko potencijalan gospodarski i turistički prostor koji dopušta minimalističke intervencije. Riječ je o prostoru koji je već zaštićen Ramsarskom konvencijom i kao takav može biti dodatno zaštićen drugim mjerama.

Prilozi:

 • Obrazloženje primjedbi na Nacrt prostornog plana
 • Pregledna karta prijedloga izmjena građevinskih zona
 • Prijedlog za uvrštenje u Nacrt prostornog plana kooridora ceste Grabovica – Korita – Zidine – Mjakovo Polje

.